II. 3. Közigazgatás a dualizmus utolsó másfél évtizedében

Az 1905-1906-os alkotmányos válság és az úgynevezett „nemzeti ellenállás” ismét rámutatott a vármegyei törvényhatóságok politikai szerepére, illetve a megfelelő törvényi szabályozások hiányára. Erre adott választ dr. Benkó Albert, aki alispán-helyettes vármegyei főjegyzőként vezette a törvényhatóságot az alkotmányos válság idején. Negyedéves jelentésében elemezte a kialakult helyzetet. Kiindulópontja az volt, hogy „az utóbbi harmincz év alatt a vármegyék jogai évről-évre összeszorittattak, a kormányhatalom lépésről-lépésre hódította el a tért az önkormányzati tevékenység elől, folyton erősebbé és közvetlenebbé tette a felügyeleti és beavatkozási jogot, megfosztotta a vármegyéket hatalmi eszközeitől…”1 Megoldásként sürgős reformokat javasolt: „az alkotmányos jogoknak a nemzet minden tagjaira való kiterjesztése és biztosítása, a vármegyék és városok önkormányzati jogainak szélesítése, szabadabbá tétele és bírói oltalom alá helyezése, a sajtószabadságnak körülbástyázása, a gyülekezési és egyesülési jognak törvény által való szabályozása, a törvényhatósági tisztviselők szolgálati pragmatikájának megalkotása és fegyelmi ügyeiknek bírói útra utalása”. Mindezen elgondolásait a Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete által 1904. évben meghirdetett pályázatra készült – pályadíjban részesített – munkájában is kifejtette, amely végül 1911-ben jelenhetett csak meg.2 Előszavában megállapította, hogy reformjában megerősítené a vármegyék alkotmányjogi jelentőségét, hogy a tisztviselő-választási elvet nem akarja teljesen megszüntetni, illetve, hogy a közigazgatás gyökeres átalakítása nélkül jó közigazgatás nem létezhet, márpedig „jó közigazgatás nélkül […] az egységes, erős Magyarországot ki nem épithetjük”. 3

Az 1906-ban végre hatalomra került koalíció valóban törvényeket hozott a megyei intézményrendszer megerősítésére. Így 1907-ben eltörölték az úgynevezett „Lex Szapáryana” néven elhíresült 1891. évi XXXIII. törvénycikket,4 amely kimondta a közigazgatás államosítását, valamint kiterjesztették a Közigazgatási Bíróság hatáskörét,5 illetve biztosították az állami és törvényhatósági alkalmazottak nyugdíjviszonosságát (1907: LIX. törvénycikk „az állami és a törvényhatósági alkalmazottak nyugdíjviszonosságának szabályozásáról”).

A koalíció alatti időszak egyik érdekes vármegyei szabályrendelete (az 1905-6. évi ellenállási időszakra visszautalva) született meg az 1909. június 28-én tartott rendes közgyűlésen. A (meg nem valósult) tervezet szerint az alispán és törvényes helyettese is összehívhatna rendkívüli közgyűlést. Ezt azonban a belügyminiszter nem hagyta jóvá, arra hivatkozva, hogy a „rendkívüli közgyűlés összehívásának joga a törvény kifejezett rendelkezése szerint főispáni jog s a törvény kifejezett rendelkezéseivel szemben az alispáni hatáskör kiterjesztése csak törvényhozás útján történhetik” (1909. évi 121.140 sz. BM határozat).6

A törvényhatósági közigazgatás reformja azonban a koalíció veresége és a Nemzeti Munkapárt hatalomra kerülése után megállt,7 illetve ismét új irányt kapott: megint napirendre került az átfogó rendezés, az államosítás terve, amely terv azonban az 1914-ben kitört háború miatt nem valósult meg.8 A tervezet alapján egyébként a Magyar Jogász Egylet is ankétot szervezett. Ezen az ankéton az egyik felkért előadó dr. Benkó Albert volt,9 akinek mondandója az alábbiakban foglalható össze: „1. A közigazgatásnak elsődleges és fő hivatását az állam és egyesek közszükségleteinek kielégítése alkotja. 2. A közigazgatás ezen elsődleges fő hivatása mellett alkotmányvédelmi működés kifejtésére is hivatva van, amit azáltal érhetünk el, hogy az önkormányzatban rejlő hatalommérséklő és alkotmányvédő erő érvényesülését biztosíthatjuk. 3. A bíróságok hivatása az alkotmányvédelem szempontjából éppen olyan fontosságú, sőt még fontosabb, mint a közigazgatásnak hasonló működése”.10

Fontos megemlíteni azt is, hogy a készülő reformra való hivatkozással az 1913. évi LII. törvénycikk elhalasztotta a vármegyei tisztújításokat.11 Horthy Szabolcs főispán a decemberi közgyűlésen így értékelte a halasztást: „Megszűnik a vármegyei tisztviselők választási rendszere, küszöbön áll az államosítás. Első sorban a tisztviselők érdekében történik ez, mivel alkalmaztatásuk biztosabb lesz, de az állampolgárok érdekében is, mert egyöntetűbb lesz az igazgatás”. A főispán beszédére Küry Abert alispán reagált: „…remélnünk és várnunk kell, hogy ti. a vármegyék autonomikus jogai kiterjesztetnek, mégis összeszorul a szíve annak tudatában, hogy nem lesz több restaurátió. […] Kapjon a vármegye nagyobb önrendelkezési jogot és a kultúra és közgazdaság terén időtlen időkig fejlődjék vármegyénk…”12

A „háború esetére szóló kivételes intézkedéseket” biztosító 1912: LXIII. törvénycikk alapján a minisztérium minden fontosabb közigazgatási feladat végrehajtására kormánybiztosokat nevezhetett ki. Ezek a teljhatalmú kormánybiztosok kizárólag a kormánynak tartoztak felelősséggel.13

A világháború kitörésével egy új időszak kezdődött, így érdemes megvonni az eltelt időszak mérlegét. Cieger András megállapítása szerint a korszakban elfogadott törvényekből kitűnik, hogy az állam folyamatosan erősítette szerepvállalását a középszintű igazgatásban, sikerült központosítania a döntések jogát, a közigazgatási közegek kijelölését.14 Ami a vármegyék pénzügyi önállóságát illeti, megállapíthatjuk, hogy ezen a téren is észrevehető az önkormányzatok önállótlansága.15 Láthattuk ezt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye esetében is, amikor a belügyminiszter megvonta az állami dotációt a megyétől, milyen súlyos gondokat okozott annak ellenére, hogy a törvényhatóságnak saját költségvetését háziadó útján kellett volna fedeznie. Ez azonban nem volt így, a vármegyék rendszeres államsegélyben részesültek, sőt az idő előrehaladtával az állami szerepvállalás csak erősödött.16

Cieger elemezte a vármegyék pénzügyi mérlegét is. Ez alapján megállapította, hogy – az 1909-es statisztika szerint – „a 63 vármegye többségének (54 %) vagyonát 30 %-nál is több adósság terhelte”.17 Jász-Nagykun-Szolnok vármegye esetében ez 26,03 % volt.18

Előző
Következő
 

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza
 1. Benkó Albert jelentése a Törvényhatósági Bizottságnak 1906. március, április, május hónapokról. MNL JNSZML Alispáni iratok 11092/1906.

 2. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei Bp., 1911.

 3. Benkó Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei Bp., 1911. 13-14. p.

 4. A törvény hatályát az 1907: LVIII. törvénycikk semmisítette meg.

 5. A Közigazgatási Bíróság az 1896. évi XXVI. törvénycikk alapján jött létre; jogkörét az 1907. évi LX. törvénycikk bővítette. In: SARLÓS Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Bp., 1976. 1976. 170-179. és 198-207.p. ; CSIZMADIA Andor: Jogszabályalkotás Tolna megyében. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. (Szerk.: Puskás Attila) Szekszárd, 1974. 258-262. p.

 6. MNL JNSZML Kgy. jkv. 39/1910. A rendeletet idézi: CSIZMADIA A. 1974. 423. p.

 7. Lásd például az 1909. évi adó- és adóigazgatási reformot, amely a munkapárti kormányok miatt elbukott. SARLÓS B. 1976. 207-234. p.

 8. 1914 nyarán nyújtották be a törvényjavaslatokat a közigazgatás reformjáról. A javaslatok a vármegyei tisztviselők kinevezését, személyi, szolgálati viszonyaik szabályozását, illetve a vármegyei közigazgatás szervezetét és működését szabályozták volna. CSIZMADIA A. 1974. 289-298. p.

 9. Csizmadia még alispánként említi, bár 1912-től a magyar királyi közigazgatási bíróságon volt ítélőbíró. CSIZMADIA A. 1974. 283. p. Benkó 1913-ban megjelent új munkája is pályadíjat nyert (BENKÓ Albert: A m. kir. közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről. Bp., 1913.). Ekkor már e kérdés „legtekintélyesebb interpretatorának” tekintették. CSEKEY István: A közigazgatási reform és alkotmányvédelem kérdéséhez. In: Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1913. 5. szám.  373. p.

 10. A közigazgatás reformja. A Magyar Jogász Egylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságában 1914. évi január és február havában tartott előadássorozat. Magyar Jogászegyleti Értekezések., 1914. VIII. köt. 57. füz. Bp, 1914. 39-50. p. Idézi: CSIZMADIA A. 1974. 283. p.

 11. Az 1914: XLIX. tc. az 1916. év végéig, az 1916: XXX. tc. a világháborút követő békekötésig („a békekötést követő naptári év végéig”) felfüggesztette a megyei tisztviselők választását.

 12. MNL JNSZML Jász-Nagykun-Szolnok vármegye th. Kgy. jkv. 1206. és 1207/1913. Láthatjuk, hogy Küry olyan elvárásokat fogalmazott meg, amelyek éppen ellentmondtak a törvényhozók szándékának.

 13. 1912: LXIII. tc. 4. §

 14. CIEGER András: A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848-1918. In: Autonómiák Magyarországon 1848-2000. (Szerk.: Gergely Jenő) I. köt. Bp., 2005. 42. p.

 15. „Az állam anyagi segítségnyújtásának a kényszerű elfogadása valóban átszabta az autonómia határait: véleményünk szerint az újraértelmezett autonómia-fogalomban már nem az államtól való teljes anyagi függetlenség volt a fokmérő, hanem a különböző csatornákból - így az államtól is - származó pénzügyi források felett való autonóm rendelkezés kritériumai (pl. a költségvetési tételek önálló meghatározása, testületi döntéshozatal, a közösség által átlátható és számon kérhető gazdálkodás) a meghatározóak”. CIEGER A. 2005. 57. p.

 16. törvények: 1912-ben megalkotott törvény (LIX. tc.)

 17. CIEGER A. 2005. 53. p.

 18. Magyarország vármegyéinek háztartása és gyámpénztárai az 1909. évben. Magyar statisztikai közlemények. Új sorozat, 40. Bp., 1914. 118-119. p. (részben saját számítás)