II. 4. Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatása a Tanácsköztársaság időszakában

Az I. világháború végén bekövetkezett katonai összeomlás az őszirózsás forradalom kitörését, Budapesten és vidéken a hatalmi viszonyok megváltozását vonta maga után. 1918 novemberének első felében, megyénkben is sorra alakultak a helyi nemzeti tanácsok, elsőként november 2-án Jászberényben, 3-án Szolnokon, majd a többi településen is. Tagságukat elsősorban a 48-as radikálisok és a szociáldemokraták képezték. Kuszka István főispán lemondott tisztségéről és november 6-án Küry Albert alispán hathatós támogatásával a szociáldemokrata Darvas Ferenc került Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kormánybiztos főispáni székébe.1 A hivatalosan működő nemzeti tanácsok mellett a nagyobb településeken létrejöttek különböző munkás-, földmunkás-, iparos- és katonatanácsok is. Azonban ezek az új szervek csupán politikai csoportosulásokat képeztek és a fosztogatások, a helyi vezetők megfélemlítése és elkergetése révén inkább az anarchia fokozásában, mintsem megfékezésében játszottak szerepet. A közigazgatási rendszer néhány népszerűtlen, sőt gyűlölt polgármester, jegyző és főbíró leváltásán kívül érintetlen maradt. 1919 február végén, március elején a nemzeti tanácsok nevükben néptanácsokká alakultak át. A munkástanácsokban viszont a mérsékeltebb szociáldemokraták befolyása érvényesült, akik februárban esetenként tagjaik közül kizárták a kommunistákat. Márciusban a helyzet már sok helyen, pl. Jászfelsőszentgyörgyön, Kisújszálláson és Törökszentmiklóson radikalizálódott, ám az igazi változás csak a proletárdiktatúra kikiáltása után következett be.2

Az 1919. március 21-én megjelentetett „Mindenkihez” című dekrétum előirányozta a munkás-, paraszt- és katonatanácsok országos kiépítését. A Forradalmi Kormányzótanács elrendelte, hogy minden községben, járásban és megyében alakuljanak munkástanácsok, amelyeket nemcsak hatalmi, hanem közigazgatási feladatokkal is felruháztak. A megyeszékhelyek munkástanácsaira hárult az alárendelt helyi tanácsok kiépítésének feladata, vagyis nem alulról, a demokrácia szabályainak megfelelően, hanem felülről jött utasítás szerint történt meg néhány napon belül a direktóriumoknak nevezett vezető testületek megalakítása. Ezért a megyeszékhelyek, így Szolnok város direktóriuma, egyúttal megyei hatáskört is elláttak a városi és községi direktóriumok felett. A direktóriumoknak általában 3-5 tagja volt, akik közül az egyik vezetői tisztséget töltött be. Szolnokon tudatos történelemhamisítás érvényesülése miatt az 1960-as, -70-es években megjelent munkásmozgalmi kiadványok három egyenrangú személyt neveztek meg, mintha a helyi direktóriumnak hivatalosan nem lett volna vezetője. Elsősorban a kommunista F. Bede László tevékenységét emelték ki, noha a testület határozatait, mint direktóriumi elnök a szociáldemokrata Pálfy János írta alá. Néhány településen, mint pl. Kisújszálláson a direktóriumokat az első napokban forradalmi követtanácsnak nevezték. Április 3-án a Forradalmi Kormányzótanács 26. számú rendelete, az ún. Ideiglenes Alkotmány és a 27. rendelet intézkedett arról, hogy legkésőbb április 12-ig minden szinten létre kell hozni a tanácsokat. Ekkor már elvileg az alulról építkezés demokratikus szabálya érvényesült. A járási és megyei tanácsokat az irányításuk alá tartozó alsóbb szintű községi és városi tanácsok választották, amelyek előzőleg az általános választójog alapján, a lakosság szavazatai szerint alakultak meg. A járásokat tanácsaik megalakításával a korábbi gyakorlattól eltérően bizonyos fokú önkormányzati jogkörrel ruházták fel, a 25 ezernél népesebb községek pedig városi státuszt kaptak. A városok a velük határos járások tanácsaiba is küldtek tagokat. A tanácsok legfontosabb ügyintéző szerve az intéző bizottság volt, melynek tagjait a tanács választotta meg. Az intéző bizottságok az alkotmány 57. §-a szerint általános hatáskörű államigazgatási szervekként működtek. A demokrácia, az alulról építkezés a gyakorlatban nem érvényesült. Az Ideiglenes Alkotmány a tanácsok egymás közötti hierarchikus rendjét meghatározta. A községi, városi és megyei tanácsok kötelesek voltak a felettes hatóságok rendeleteit végrehajtani és ennek megfelelően a felsőbb szintű tanácsok az alsóbb szervek felett teljhatalmú irányítói jogkört gyakoroltak. A megyei tanácsok közvetlenül a hierarchia élén álló Tanácsok Országos Gyűlése, illetve a Központi Intéző Bizottság és a Forradalmi Kormányzótanács irányítása és ellenőrzése alá tartoztak. Jász-Nagykun-Szolnok megye kilenc tagot delegált a Tanácsok Országos Gyűlésébe, 3 amely azonban csak nagyon rövid ideig, 1919. június 14-23 között működött. Bár a direktóriumok hivatalosan csak a tanácsok megalakulásáig álltak fenn, általában az intéző bizottságokat is direktóriumoknak nevezték és a hivatalos iratokon is ezt tüntették fel. Tagjaik többnyire ugyanazok a személyek voltak, mint a tanácsválasztások előtti direktóriumoknak. Kisebb módosulások helyenként előfordultak, pl. a megyei tanács intéző bizottságába Darvas Ferencet, a korábbi szociáldemokrata kormánybiztos főispánt is beválasztották. A testületnek összesen 20 tagja volt, de közülük elsősorban a korábbi direktóriumi tagok töltöttek be meghatározó szerepet. Jóllehet hatásköri átfedések továbbra is fennmaradtak és a megyei intéző bizottság tagjai városi ügyekben is eljártak, a Szolnoki Városi Tanács Intéző Bizottsága további tagokkal, dr. Guth Antallal és Molnár Anna személyével kibővült. A városi tanácsnak 72 tagja volt, 4 ám a tényleges vezetés az intéző bizottság kezében összpontosult.  A városi tanácson belül 6 szakosztályt állítottak fel és 20 alosztály létrehozását tervezték. Ezeknek csak egy része kezdte meg tényleges működését, mivel az elképesztő méretű bürokrácia kiépítésére már nem maradt idő.5 A Tanácsok Országos Gyűlésének utolsó ülésnapján elfogadott végleges alkotmány a tanácsok határozatainak előkészítését és végrehajtását hivatalosan is az intéző bizottságok feladatává tette, és ezek lettek a közigazgatás általános szervei. Az intéző bizottságok nemcsak a tanácsoknak fenntartott ügyekben járhattak el, hanem a karhatalom felett is rendelkeztek, ami ugyancsak a diktatúra érvényesülésének bizonyítéka volt. Az intéző bizottságok albizottságokra tagolódhattak, vagy tagjaik között az ügyköröket feloszthatták. Ez utóbbi gyakorlat valósult meg Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A megyei és a szolnoki városi intéző bizottság albizottságait azonban szakosztályoknak nevezték. A megyében alakult járási tanácsokba szolnoki tagokat is delegáltak, hogy az agrárvidéken a munkásérdekeket képviseljék.

A szovjet-orosz mintára felállított tanácsrendszer teljesen gyakorlatlan és képzetlen új tisztviselőivel a háborús és rendkívül nehéz közellátási viszonyok között minimális szinten sem tudta ellátni feladatát. Ezért a régi közigazgatási tisztviselők egy részét a megyei és városi tanácsok szakosztályai, vagy még inkább egyes alosztályai élére állították. Pl. Szolnokon Bubla Istvánt, Spett Ernőt, Tóth Tamást és Zrumetzky Viktor főjegyzőt is alkalmazták.6 Az állam politikai érdekekeinek képviseletét pedig a tanácsok fölé rendelt megbízottak, mint Wittreich Jenő, Velemi Endre és Vitéz Sándor, Jászberény város, a Jászsági Alsó és a Jászsági Felső járás tényleges vezetői látták el.7 A tanácsok hatáskörének részletes szabályozására a proletárdiktatúra rövid időszakában nem került sor. Az Ideiglenes Alkotmány 65. §-a általánosságban kimondta, hogy mindazokat az ügyeket intézhetik, amelyek az általuk felváltott korábbi hatóságok feladatai közé tartoztak. A megyék szakigazgatási szervezetét nem szabályozták, így az egyes megyék vezetőinek elhatározásán múlott, hogy milyen belső közigazgatási szerveket kívánnak felállítani.  A kiforratlanság Jász-Nagykun-Szolnok megyében különösen megnyilvánult, hiszen területének nagyobb része április végére idegen megszállás alá került és a frontvonal a bukást előidéző július végi katonai offenzíváig a Tisza vonalánál húzódott. A megyeszékhely hatóságainak működését a hónapokig tartó ellenséges ágyúzás és az itt tartózkodó vörös katonák önkényeskedései jelentős mértékben akadályozták. Az állandósult tüzérségi tűz az utcai közlekedést és a hivatalokban tartózkodást szinte lehetetlenné tette. Ezért történhetett meg, hogy az elhagyott megyeházát a katonák teljesen kifosztották. A Tanácsköztársaság időszakából fennmaradt levéltári anyag hiányos, a járások iratai szinte teljesen megsemmisültek. A személyi változások, a megyei, városi és járási direktóriumok közötti hatásköri átfedések, továbbá az egyes közigazgatási státuszok pontatlan, a helyi szóhasználatot tükröző elnevezése nagyon megnehezíti az archontológiai kutatásokat.  Ezért a tisztségviselők adattárát csak részlegesen lehetett összeállítani.

Előző
Következő
 

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza
  1. Szolnok megye 1918/19-ben. Szolnok, 1961. 13-14. p. - Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (Továbbiakban: PSZL) 603. fond, 2/17. őrzési egység.

  2. Szolnok megye 1918/19-ben. 25. p.

  3. Szolnok megye 1918/19-ben. 38. p.

  4. Szolnok megye 1918/19-ben. 36. p. - TISZAI Lajos: Szolnok 1918-1919-ben. In: Szolnok város története. I. köt. (Szerk.: Kaposvári Gyula-Mészáros Ferenc) Szolnok, 1975. 156. p. (Továbbiakban: Szolnok város története . I.)

  5. Szolnok város története. I. 157. p.

  6. Szolnok megye 1918/19-ben. 38-39. p. ; Szolnok város története. I. 156-157. p.

  7. A Tanácsköztársaság időszaka a Jászságban (adatok, dokumentumok) II. köt. (Összeállította: Tóth János) Jászberény, 1969. 24. p.; TÓTH János: Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság a Jászságban. Jászberény, 1969. 36. p. PSZL 603. fond, 2/17. őrzési egység.