III. 3. Az 1956-os forradalom közigazgatási szervei Szolnok megyében

III. 3. 1. A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács megalakulása

A forradalom híre teljesen váratlanul érte a helyi párt- és tanácsi szerveket. Bizonytalanságukat csak növelték az országos pártvezetéstől és a kormánytól érkezett ellentmondásos, a valós helyzet félreismerésén alapuló utasítások. Kálmán István, a Szolnok megyei pártbizottság első titkára a helyzet kiértékelése céljából, már október 23-án összehívta a helyi pártvezetőséget. Az ülésen elhatározták, hogy a megyei, városi és járási pártbizottsági alkalmazottakat mintegy nyolcvan főt felfegyvereznek, hogy fegyveresen őrizzék a pártszékházakat a megyében.1 Az október 23-át követő napokban a tanácsi szervek igyekeztek eleget tenni a kormánytól érkezett ellentmondásos utasításoknak. Apró Antal miniszterelnök-helyettes október 24-én távmondatban szólította fel a helyi tanácselnököket és a végrehajtó bizottságok tagjait, akadályozzák meg, hogy a Budapesten fosztogató és terrorcselekményeket elkövető „fasiszta csőcselék” tevékenysége vidékre is kiterjedjen. Fodor Mihály és Tóth Imre, a megyei tanács elnökhelyettesei újabb távmondatokat küldtek a községi tanácsok elnökeinek, melyekben az éttermek és italboltok nyitva tartását korlátozták. Betiltották a mozielőadásokat és elrendelték a gépállomások, téesz magtárak, istállók stb. őrzését, azzal az elképesztő indoklással, hogy a fővárosban szétvert ellenforradalmárok munkásruhában vidékre menekülnek és ott várhatóan újabb fasiszta provokatív cselekményeket követnek el.2

A Szolnok megyei pártbizottság vezetői növekvő aggodalommal várták a kiszámíthatatlan eseményeket, mivel a városban napról napra nagyobb tömeg verődött össze és a munkások között megnőtt a politikai változásokat követelők befolyása. Az egyetemisták visszafogottan viselkedtek, de a munkások és a vasutasok érzékelhetően radikalizálódtak. Egyre nyíltabban és hangosabban skandáltak kommunista-ellenes jelszavakat. A kisebb rombolásokat, a kommunista jelképek eltávolítását is ők hajtották végre. A pártbizottság több forrásból is értesült arról, hogy október 26-ára a munkások nagy tömegtüntetést szerveznek, miközben Budapestről semmilyen eligazítást nem kaptak arra, hogy mit tegyenek.

Gerencsér Miklós, az MTI szolnoki kirendeltségének vezetője október 25-én este a színházban volt, mivel éppen az ő darabjának bemutatására készült a társulat. A rádión befogták a miskolci stúdió adását, amely bemondta, hogy Borsod megyében megyei munkástanács alakult, amely a munkástanácsokra támaszkodik és élvezi a megyei pártbizottság támogatását is, mindent elkövetnek, hogy megőrizzék a rendet és elkerüljék a vérontást. Pauló Lajos rendező, a színház párttitkára azonnal felvetette, hogy Szolnokon is hasonlóképpen kellene cselekedni, mert másképp nem lehet a rendet megőrizni a városban. Tudták, hogy a munkások másnap is az utcára vonulnak, ezért elhatározták, hogy megpróbálják átvenni a kezdeményezést, nehogy az indulat vezérelje a tömeget. A színészek közvetlenül az üzemekkel akarták felvenni a kapcsolatot. Pauló Lajos és Gerencsér Miklós ezzel szemben azt javasolták, hogy a pártbizottság megkerülésével semmiképpen se cselekedjenek. Pauló ekkor felhívta a diósgyőri Lenin Kohászati Műveket és az ottani munkástanács elnökét további információkért, aki elmondta, hogy pontokba szedett követeléseiket eljuttatták a kormányhoz, az üzemekben munkástanácsokat választottak, s ezek küldötteiből alakult meg a Borsod Megyei Munkástanács. A miskolci pártszervek és fegyveres testületek is a munkástanács mellé álltak.3

Ezután Gerencsér felhívta a megyei pártbizottságot, majd Kablay Lajos helyőrségparancsnokot. Kálmán István első titkár utasítására két pártfunkcionárius ment át a színházba. Kablay a helyettesét, Miskolczi alezredest küldte oda. Gerencsér Miklós és a színészek tájékoztatták őket a miskolci eseményekről, emlékeztettek arra is, hogy a másnap reggelre tervezett szolnoki munkásfelvonulásnak beláthatatlan következményei lehetnek. A miskolciak követeléseit ők, a színészek feljegyezték és egyetértenek azokkal.

Hajnalba nyúló vitát követően, a kora reggeli órákban Gerencsér Miklós és György László további megbeszélések céljából átmentek a megyei pártbizottságra. Magukkal vitték a borsodi követelések alapján összeállított pontokat, amelyeket ismertettek a megyei pártvezetéssel, akik közül mintegy tízen gyűltek össze Kálmán István szobájában. Megegyeztek abban, hogy Kálmán maga hívja népgyűlésre a gyárak dolgozóit és felolvassa a Gerencsérék által összeállított 16 pontot, amelyek némelyikének élességét a pártbizottság módosításai némileg tompították.

A pontokban – az országosan elterjedt programokkal egyezően – követelték a kompromittált személyek eltávolítását a pártvezetésből és a kormányból, Farkas Mihály és társai perének nyilvános tárgyalását, a tervgazdaság felülbírálását, a külkereskedelmi szerződések nyilvánosságra hozatalát, az uránium és alumínium békés célokra, magyar érdekeknek megfelelő felhasználását, bérrendezést és a nyugdíjkorhatár leszállítását,4 az erőszakos tsz-szervezés megszüntetését, a beszolgáltatási rendszer felülvizsgálatát, a lakásviszonyok javítását, barátságot a Szovjetunióval a teljes egyenlőség alapján, szolidaritást a lengyel néppel, barátságot Jugoszláviával, teljes vélemény- és sajtószabadságot, szabad képviselőválasztást, a Szovjetunióban elítélt hadifoglyok hazatérését, a szovjet csapatok haladéktalan kivonását és végül március 15. és október 6. ünnepnappá tételét. A pontok mellé rövid szövegű röplapot is fogalmaztak, amely a város és a megye lakosságát rendre és nyugalomra intette. A röpcédula kéziratát Kálmán István aláírásával és a megyei pártbizottság pecsétjével nyomdába adták, ahol 4-500 példányt elkészítettek a reggeli órákra. A megyei pártvezetőség tagjai elfogadták Gerencsér és a színészek javaslatát a szolnoki munkástanács felállításáról, majd megkezdték a testület szervezeti és működési rendjének kidolgozását.5

Reggel a gyárakban már nem kezdődött meg a munka. Miután megérkezett a pártbizottság népgyűlésre hívó üzenete, a menet elindult a Járműjavítóból a városközpont felé. Útközben csatlakoztak a Papírgyár, a Bútorgyár, a Gépjavító Vállalat, a Cukorgyár és a többi üzem dolgozói. A József Attila úti szovjet laktanyához érve a „ruszkik haza” jelszót kiabálták, a rendőrség épülete előtt megéljenezték a magyar rendőrséget, a pártiskola előtt pedig azt követelték, hogy „lakás legyen belőle.” A gyárakból szinte valamennyi munkás felvonult, de ott voltak az intézmények dolgozói és az iskolák tanulói is. A tömeg kilenc órakor kezdett sokasodni a szolnoki Kossuth téren. A gyűlést Kálmán István nyitotta meg. „Nehéz forradalmi időket élünk, feltámadt a nép igazi alkotóereje” – kezdte beszédét az MDP megyei első titkára, majd felolvasta a 16 pontot és közölte, hogy délután a városi tanács dísztermében megalakítják a munkástanácsot. Addig az üzemek válasszák meg küldötteiket, akiket a városi munkástanács választásra delegálnak.6

A tömegnek azonban ez már kevés volt. Egyesek néhány párt- és tanácsi funkcionáriusnak (Csáki István megyei harmadtitkárnak, Pintér Dezsőnek, a városi tanács elnökének és Zsemlye Ferencnek, a megyei tanács elnökhelyettesének) azonnali lemondását követelték. Csáki és Pintér, akik a népgyűlésen jelen voltak, a mikrofon elé léptek és lemondtak tisztségükről. Ugyancsak lemondott Kátai Sándor, a városi tanács osztályvezetője. Ezután a munkások közül néhányan, köztük a nagyobb köztiszteletnek és népszerűségnek örvendő Dancsi József MÁV fűtőházi lakatos ment fel a városháza erkélyére és nyugalomra intette az embereket. Egy színész elszavalta a Nemzeti dalt, majd a tömeg a munkásvezetők többszöri felszólítása után lassan oszladozni kezdett.7

A munkások egy része visszament az üzemekbe és megválasztották küldötteiket, a városi munkástanács alakuló ülésére. A tömeg másik része a városban maradt és megpróbálta ledönteni a szovjet emlékműveket. A színháznál lévő szivar alakú oszlopot több órás kísérletezés után a Kőolajkutató Vállalat lánctalpas „sztalinyec” traktorával sikerült földre rántaniuk, a megyei tanács mögött felállított domborművet pedig a Verseghy Ferenc Gimnázium és a gépipari technikum diákjai törték össze vasrudakkal.8

A délután két órára összehívott választói gyűlés helyszűke miatt nem a városházán, hanem egy órával később a megyeházán ült össze, amelyet szinte teljesen ellepett a tömeg. A gyárak, intézmények és a helyőrség küldöttein kívül sokan mások is bementek a megyei tanács zsúfolásig megtelt dísztermébe. A megyei pártbizottság elképzelése szerint a városi munkástanács csupán tanácskozó jellegű, javaslattevő testület lett volna a városi tanács vb. felett, amely tovább végezte volna a tényleges közigazgatási feladatokat. Az 50-55 tagból álló munkástanács 14-15 biztossal az élen, a tanács szakigazgatási szervei feletti ellenőrzést gyakorolta volna. A munkástanács biztosainak közvetítésével az üzemek észrevételei és bírálatai az államhatalmi szerveken keresztül jutottak volna érvényre. A fellelkesedett tömeggel és a munkások öntudatos vezetőivel ezeket a látszateredményeket nem lehetett elfogadtatni. A városi munkástanács megalakult és teljes jogkört követelt magának.

A választást Kálmán István, a megyei pártbizottság első titkára vezette le. A különböző szakterületek biztosainak személyére javaslatot kért az üzemek és intézmények küldötteitől, akik a neveket bekiabálták. A listára felírt személyeket ezután kézfelnyújtással választották meg a munkástanács biztosaivá, más néven az intéző bizottság tagjává. A munkástanács elnöke Dancsi József lett, aki csak hosszas győzködés, nem utolsósorban Kálmán rábeszélése után volt hajlandó a tisztséget elvállalni.

A húszfős intéző bizottság tagjainak túlnyomó többsége értelmiségi munkakörben dolgozott, tizenketten tagjai voltak az MDP-nek. A munkástanácsba Kálmán Istvánt is beválasztották, ő azonban biztosi tisztséget nem vállalt. A testület többi tagjáról nem maradtak fenn adatok, csupán a biztosok tevékenysége ismert. A biztosi feladatot nem vállalt tagok gyakorlatilag nem vettek részt a testület további munkájában.

Amikor a gyűlés befejeződött, a megyei tanács épülete előtt várakozó 6-8000 fős tömegnek az épület erkélyéről felolvasták a munkástanács tagjainak névsorát, a megválasztott biztosok pedig kiléptek az erkélyre és bemutatkoztak. Ekkor a tömegből sokan követelni kezdték, hogy Juhász Imréné a megyei tanács elnöke és Zsemlye Ferenc elnökhelyettes mondjon le. Mindketten kimentek az erkélyre és lemondtak.

Az október 26-i szolnoki események a résztvevők óriási létszáma (15-20 ezer fő)9 és a tömeg vegyes összetétele ellenére különösebb rendzavarás nélkül zajlottak le. Az a tény, hogy a városban a november 4-ei szovjet katonai beavatkozásig semmiféle tettlegességre nem került sor, elsősorban a munkástanács vezetőinek köszönhető. Október 26-án délután, a tömeg a megyei tanács előtt többszöri felszólítás ellenére sem akart feloszlani. A fiatalok, egyetemisták és munkások fegyvert követeltek, hogy Budapestre menjenek és bekapcsolódjanak a harcokba. Este 7-800 fő a katonai repülőtérre vonult és fegyverek kiadását követelte. Kablay Lajos alezredes a tüntetők 5 fős küldöttségét rendkívül szívélyesen fogadta, de a fegyverek kiosztására vonatkozó kérelmüket elutasította.10

Október 26-a után a megyeszékhelyen a forradalom csendes, nagyobb tüntetésektől mentes szakasza kezdődött meg, a munkástanács november 4-ig kézben tartotta az irányítást. Október 26-án az országos párt- és állami vezetés is elismerte és engedélyezte a forradalom alatt spontán módon létrejött munkástanácsok működését, amit Kádár János, az MDP új első titkára 26-án délután 16 óra 30 perckor jelentett be a Kossuth rádióban.11 Ám Szolnokon ekkorra már nemcsak az üzemi munkástanácsok, hanem a városi munkástanács is megalakult. A rádiónyilatkozat csak mintegy utólag legitimálta a megválasztott munkástanács működését.

A szolnoki munkástanács megválasztásán néhány vidéki küldött is részt vett és a megalakult Intéző Bizottság tagjai közül egyesek foglalkozásuk révén megyei hatáskört láttak el (megyei kórház, megyei rendőrkapitányság, megyei bíróság és a megyei tanács alkalmazottai). Ezért már a megalakuláskor felvetődött, hogy a testület ne városi, hanem megyei munkástanács legyen. Másnap, október 27-én hivatalosan is felvették a Szolnok Megyei Forradalmi Munkás-, Paraszt- és Katonatanács nevet, és a testület hatáskörét az egész megyére kiterjesztették.12

Előző
Következő
 

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza
 1. Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 2. MNL JNSZML XXIII. 503. Jászberényi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága, Titkársági iratok, 104-36/1956.

 3. SZAKOLCZAI Attila: Borsod-Abaúj-Zemplén megye. In: A vidék forradalma 1956. I. köt. (Szerk..: Szakolczai Attila – Á. Varga László) Bp., 2003. 136-137. p.; MNL JNSZML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1957. 31. ő. e.; MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 4. A nyugdíjkorhatárt férfiak esetében 55 évre, nőknél 50 évre kívánták leszállítani a 60, illetve 55 éves korhatárról.

 5. A nyugdíjkorhatárt férfiak esetében 55 évre, nőknél 50 évre kívánták leszállítani a 60, illetve 55 éves korhatárról. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.; A Nép Lapja, 1956. október 27.

 6. MNL JNSZML XXXV. 1. f. MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának iratai, 2. fcs. 1957. 31. ő. e.

 7. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 1. fcs. 1956. 10. ő. e.

 8. MNL JNSZML XXV. 9/a. Szolnok Megyei Bíróság, büntetőperek B. 283/1958. – A rendelőintézet előtt álló emlékművet először csak a nyomdából szerzett festékkel bemázolták, majd a délutáni órákban, jóval a tömeg eloszlása után döntötték le a színház előtti térről idehozott „sztalinyec” traktorral.

 9. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957. – A „Dancsi-per” iratai 15-25 ezer fős tömegről tesznek említést, ami a város kb. 40 ezres lélekszámához képest túlzottnak tűnik. Ám a Szolnokra bejáró munkások és diákok is növelték a tüntetők számát. A Kossuth téren tartott délelőtti gyűlésen 15 ezer embernél több aligha lehetett jelen és egyidejűleg a tömeg már a város más pontjain lévő emlékművek körül is gyűlni kezdett.

 10. Hadtörténeti Levéltár (HL), XI. 22/a. Budapesti Katonai Bíróság, büntetőperek  B. 716/1957.

 11. GOSZTONYI, Peter: Der Ungarische Volksaufstand in Augenzeugenberichten. München, Deutscher Taschenbuch Verlag,  1981, 241. p.

 12. MNL PML XXV. 2/b.  B. 1912/1957.