III. 3. 3. A Szolnok Megyei Forradalmi Munkás-, Paraszt- és Katonatanács tevékenysége (október 27–november 3.)

Az 1956-os forradalom megyei csúcsszervei csak néhány esetben vették fel a munkástanács elnevezést (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyében alakultak meg hasonló néven a megyei forradalmi tanácsok).38 A szolnoki névválasztásra feltehetően a Borsod megyei példa alapján került sor, de a testület tagjai baloldali elkötelezettségüket is hangsúlyozni kívánhatták ezzel. Kablay Lajos alezredes, szolnoki helyőrségparancsnok az október 27-i ülésen többször is hangoztatta, hogy „munkástanács vagyunk, tehát nem forradalmi tanács,”39 ennek ellenére a forradalmi jelző használatban maradt. A tanács személyi összetétele lényegében nem változott a forradalom napjaiban, csupán egyetlen intéző bizottsági tag jelentette be, hogy nem kíván tovább részt venni a testület munkájában. A Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács belső egysége mégsem volt teljes. A szolnoki egyetemisták már az október 26-i választáson kifogásolták, hogy sajtó- és rádióbiztosnak Kocsár József tanársegéden kívül a kommunista Gerencsér Miklóst választották, aki pedig, újságíróként szakmailag nélkülözhetetlennek tűnt a mérnöki végzettségű Kocsár mellett.40

Gerencsér igyekezett megakadályozni, hogy a sajtó és a szolnoki rádió az általa túlzottnak tartott követeléseket közölje, ezért személyét az egyetemisták mindvégig támadták. A szolnoki egyetemi kar MEFESZ-bizottsága és a megyei forradalmi munkástanács számos más kérdésben is szemben állt egymással. Gerencsér Miklós 1957-ben tett vallomása szerint az egyetemen szinte óránként újabb és újabb követeléseket fogalmaztak meg, amelyeket átküldtek az egyetemi épülettel szemben lévő megyeházára a forradalmi munkástanácsnak. Az egyetemisták október 28-án bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a Nagy Imre-kormánnyal szemben, követelve, hogy a kompromittált miniszterek mondjanak le tisztségükről; Nagy Imre tisztázza szerepét a statárium kihirdetésében és amennyiben ő írta alá a rendeletet, akkor mondjon le. A memorandumot a szolnoki rádióban be akarták olvasni, de Gerencsér ezt nem engedélyezte, mire az egyetemisták azon a címen követelték Gerencsér leváltását, hogy akadályozza a sajtószabadságot. Gerencsér Miklós néhány nap múlva le is mondott sajtóügyi biztosi tisztségéről, ezt azonban a megyei munkástanács nem fogadta el. November 1-jén több tagból álló bizottságot választottak a rádió és a megyei lap élére, melynek vezetője dr. Fazekas Zoltán tanársegéd, az egyetemi kar dékáni hivatalának vezetője lett. Ő az újságcikkek megjelenését, illetve a rádióadások szövegét Gerencsérrel együtt közösen engedélyeztethette. Bizonyos fokú, mérsékelt cenzúra Szolnokon a forradalom egész időszakában érvényesült, mivel a kormányt és különösen Nagy Imrét támadó újságcikkek a megyei lapban nem jelenhettek meg, ilyen riportokat a helyi rádió sem sugárzott. A Nagy Imre-kormány elleni bizalmatlansági indítványt egyébként a megyei munkástanács is túlzottnak tartotta és nem továbbította Budapestre.41

Az egyetemisták megkísérelték befolyásukat kiterjeszteni az üzemi munkásságra, hogy támogatásukkal megnövelhessék súlyukat a megye vezetésében, vagy amennyiben ez nem sikerül, leválthassák a megyei munkástanácsot.42 Október 29-én az egyetem épületében a hallgatók és az üzemi munkástanácsok képviselői értekezletet tartottak, amelyen álláspontjukat egyeztetve az alábbi követeléseket fogalmazták meg: a rendőrségen és a honvédségen belül alakuljanak forradalmi tanácsok, szervezzék meg a fegyveres munkásőrséget, emeljék 30 főre a megyei munkástanács intéző bizottságának 20 fős létszámát, az ott a rendőrséget képviselő két biztos helyett válasszanak újakat, Gerencsér Miklós sajtó-, rádió- és tájékoztatási biztost váltsák le, „mert a szolnoki rádióadó a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja hallgatóit.”43

A munkásság és a diákok felfegyverzésének követelése Szolnokon mindvégig az egyik legfontosabb kérdés maradt, ehhez azonban a megyei munkástanács és ezen belül különösen Kablay Lajos helyőrségparancsnok semmiképpen sem akart hozzájárulni. Dancsi József, a megyei forradalmi munkástanács elnöke és Kablay alezredes folyamatos kapcsolatot tartott a szolnoki szovjet katonai alakulatok vezetőivel. Attól tartottak, hogy amennyiben a lakosság kezébe fegyver jut, fegyveres összetűzés alakulhat ki a szovjetekkel, vagy a szolnoki ÁVH-sokkal. Legfőbb törekvésük pedig éppen a vérontás elkerülése volt.

Kablay Lajos, hogy az egyetemistákat és a munkásokat a fegyveres harc következményeivel szembesítse, október 30-án 17 tagú küldöttséget vitt repülővel Budapestre. A küldöttség a Ferihegyi repülőtérről gépkocsival a Parlamenthez ment, de csak dr. Fazekas Zoltán, Kocsár József és Bulyáki Ferenc szolnoki munkás jutott be az épületbe. Ő a folyosón megszólította Kádár Jánost, aki néhány soros üzenetet küldött a szolnokiaknak, amelyben a rend helyreállítása és a munka megindítása érdekében összefogásra szólította fel őket. A rövid levelet Kádár Nagy Imrével is aláíratta.44

A budapesti útról Fazekas és Kocsár a szolnoki egyetemen még aznap este beszámolt és Kocsár később Karcagon is tájékoztatót tartott a fővárosban tapasztaltakról. A küldöttség útjáról a Nép Lapja és a szolnoki rádió is részletesen tudósított. A szolnoki egyetemisták a látottak és hallottak hatására hajlottak a kompromisszumra. Beleegyeztek, hogy a fegyveres nemzetőrség tagjai csak katonákkal és rendőrökkel közösen, hármas csoportokban járőrözhetnek. Az október 30-án megalakult szolnoki nemzetőrség csak egyetemistákból, mintegy 30-35 főből állt. A munkások tömeges felfegyverzésére nem került sor a megyeszékhelyen.45

Október 31-én a forradalmi munkástanács határozatot hozott a megyei tanács végrehajtó bizottsága vezetőinek eltávolításáról és az osztályok élére is új vezetőket nevezett ki. A munkástanács jóváhagyta a megyei bíróság és a szolnoki járásbíróság elnökének leváltását, amiről az ügyészségen és a bíróságon alakult forradalmi tanács tagjai döntöttek.46 A tanácsi és bírósági vezetők leváltását elsősorban dr. Aszódi Imre, a munkástanács igazságügyi biztosa szorgalmazta. A kisgazdapárti Aszódi sokkal radikálisabb személyiségnek bizonyult, mint a forradalmi munkástanács tagjainak többsége. Az agilis és művelt jogász a munkástanácsban egyre inkább meghatározó szerephez jutott. Október 31-én, amikor az egyetemisták az ÁVH tagjainak letartóztatását követelték, a munkástanács az ő javaslatára hozott határozatot arról, hogy Szolnok megyében az ÁVH állományának minden hivatásos tagját őrizetbe kell venni a legfőbb ügyésztől kapott utasításnak megfelelően.47

November elejére a megyei munkástanácson belül az egyetemistákat képviselő dr. Fazekas Zoltán és Kocsár József, valamint az ugyancsak radikálisabb intézkedéseket szorgalmazó dr. Aszódi Imre és Jankovics Lajos intézőbizottsági tagok befolyása érezhetően megnövekedett. Ugyanakkor a megyei pártbizottság, amely a testület megalakulásában kezdeményező szerepet játszott, a döntések meghozatalába nem kívánt közvetlenül beleavatkozni. A hatalmat gyakorlatilag már október 26-án átruházta a forradalmi munkástanácsra, amelynek politikai vonalvezetésében érdemi radikalizálódás a belső erőviszonyok módosulása ellenére nem következett be.

A forradalmi munkástanács működésével azonban nemcsak az egyetemisták voltak elégedetlenek. 1957-ben tett vallomásában Lengyel János színész gittegyletnek nevezte a testületet tehetetlensége miatt. A munkástanács tagjai a kommunista Gerencsér Miklós szerint sem csináltak egyebet, mint az egyetemisták követeléseit tárgyalták és a megye különböző részeiből érkezett küldötteket fogadták. A küldöttségeket minden esetben arra figyelmeztették, hogy óvják meg településükön a rendet, és mindaddig semmi lényeges intézkedést ne tegyenek, amíg az országban nem áll helyre a rend.48A megyei munkástanács igazán hatékony intézkedéseket Szolnok közellátásának, a gyárak működésének biztosítása, a vasútállomáson rekedt élőállat szállítmányok takarmányozása, majd a vágóhídon történt feldolgozása és a Budapestre indított élelmiszerszállítás megszervezése terén foganatosított. A szolnoki üzemek november 4-ig folyamatosan termeltek. Működésük csak ekkor állt le, rövid időre.

A megyei forradalmi csúcsszerv és a vidéki forradalmi tanácsok kapcsolatát a telefonvonalak esetleges működése, a tömegközlekedés leállása és a szovjet csapatok állandó vonulása is akadályozta. Ennek ellenére a vidéki küldöttségek már október 27-én felkeresték Dancsi Józsefet, a megyei munkástanács elnökét, aki ismertette velük a felállítandó forradalmi bizottságok, illetve tanácsok felépítését és működését, a megyei pártbizottság által jóváhagyott sémának megfelelően. Október 31-én néhány, a járási székhelyekről érkezett küldött részvételével tartott értekezleten Dancsi javasolta a tanácsi apparátus leépítését, de átfogó, az egész megyében érvényesíthető koncepciót sem ő, sem a megyei forradalmi tanács értelmiségi tagjai nem tudtak kidolgozni. Egy alkalommal Dancsi József felkeresett néhány vidéki forradalmi tanácsot. Október 29-én gépkocsival Mezőtúrra, Törökszentmiklósra és Kuncsorbára utazott, ahol részt vett a helyi forradalmi szervek gyűlésein. Felszólalásaiban a kommunista funkcionáriusok leváltását támogatta, de a folyamatos termelés biztosítására, az ifjúság felfegyverzésének megakadályozására és a tsz vagyonának megőrzésére figyelmeztette a forradalmi tanácsok tagjait. Törökszentmiklóson a kommunista funkcionáriusoknál lévő fegyverek összeszedéséről, Mezőtúron pedig a leváltott régi vezetők Szolnokra szállításáról is intézkedett.49

A megyei munkástanács ülésein többé-kevésbé rendszeresen csak a szolnoki járás községeinek küldöttei jelentek meg. Szolnok megye távolabbi részeire, a Tiszafüredi járásban, Karcagon és a Jászságban lezajlott eseményekre a megyei munkástanácsnak gyakorlatilag nem volt befolyása. Maga a testület – elnevezése ellenére – inkább tekinthető városi, mint megyei csúcsszervnek. A Szolnoki Városi Tanácson október 28-án alakult tíztagú forradalmi tanácsnak politikai hatásköre nem volt, csupán élelmezésügyi, lakásügyi, egészségügyi stb. kérdésekkel foglalkozott.50 Jászberénnyel, Szolnok megye második legnagyobb városával a megyei munkástanácsnak szinte alig volt kapcsolata, a szolnoki rádió Jászberényből semmilyen hírt nem kapott.51 A Jászság székhelye Szolnok helyett inkább a megyén kívül keresett kapcsolatokat. A jászberényi forradalmi bizottság október 31-én határozatot hozott arról, hogy összeköttetést kell teremteni a Borsod Megyei Munkástanáccsal, Orendás Bélát, a városi forradalmi bizottság tagját pedig megbízták, hogy vegye fel a kapcsolatot a főváros forradalmi tanácsával.52 November 2-án Imre Béla, a Jászberényi Járási és Városi Forradalmi Bizottság küldötte Szolnokon felkereste a megyei munkástanácsot, míg a bizottság két másik tagja Heves megyébe, Gyöngyösre utazott. Imre Béla látogatásán kívül Jászberény és a Szolnok megyei forradalmi vezetés között más személyes kapcsolat nem jött létre.53 A Szolnoktól távoli Tiszafüred ugyancsak más megyékkel (Borsoddal és Hevessel) keresett összeköttetést.

Történtek próbálkozások a vidék bevonására a megyei forradalmi munkástanács munkájába, de a tényleges együttműködés a rossz közlekedési és közbiztonsági viszonyok, továbbá az idő rövidsége miatt nem alakulhatott ki. Abból a célból, hogy a Szolnok megyei forradalmi szervek működését összehangolják és ténylegesen is egységes irányítás alá helyezzék, a megyei munkástanács november 6-ra tanácskozásra hívta meg a hét járás és hét város küldötteit. A közlemény értelmében minden járásnak és városnak két-két megbízottat kellett volna a megyei forradalmi munkástanácsba delegálni, akik a testület teljes jogú tagjai lettek volna tanácskozási és szavazati joggal. A megyei munkástanács intéző bizottságának mind a 20 tagja szolnoki lakos volt és csak funkciójuk révén láttak el néhányan formálisan megyei hatáskört.54 Az értekezletre a november 4-én bekövetkezett események miatt már nem kerülhetett sor.

A megyei forradalmi munkástanács külső, megyén kívüli kapcsolatait is inkább a passzivitás jellemezte. A más megyékből érkezett meghívásokat elfogadták, csatlakoztak a győri és miskolci forradalmi központokhoz, Szolnok azonban november 4-ig semmilyen regionális szerepkört nem töltött be.

November 1-jén Gerencsér Miklós telefonon beszélt Szigethy Attilával és a megyei forradalmi munkástanács nevében bejelentette, hogy Borsod–Abaúj–Zemplén és Bács–Kiskun megyékhez hasonlóan Szolnok is csatlakozik a Dunántúli Nemzeti Tanácshoz. Ugyancsak november 1-jén Mihala Ferenc, a Borsod Megyei Munkástanács küldötte érkezett a Tisza-parti városba, hogy a megyei munkástanács képviselőit Miskolcra hívja. Mihala kérésére Kocsár József a meghívást a Békés Megyei Forradalmi Tanácsnak is továbbította. November 2-án Szolnokról Kocsár József és Jankovics Lajos gépkocsival Miskolcra utazott, ahol részt vettek Észak és Kelet–Magyarország Nemzeti Tanácsának alakuló ülésén. Az ott hozott határozati javaslatot a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács nevében mindketten aláírták.55 November 2-ra a Dunántúli Nemzeti Tanács a katonai és munkástanácsok küldötteit Győrbe hívta. Kocsár visszaemlékezése szerint ő Győrben is járt, ahol megbeszélést folytatott Szigethy Attilával.56

A szolnoki rádió fennmaradt műsorborítékai két nemzetközi vonatkozású, helyi eseményről tartalmaznak adatokat. 1956. október 26-án távirat érkezett a szolnoki üzemmérnöki egyetemi karra a Drezdai Közlekedési Főiskoláról, amellyel a szolnoki intézmény több éve állt szakmai kapcsolatban. A keletnémet egyetemisták szolidaritásukat fejezték ki az ellenforradalmi elemek ellen indított harc iránt, amelyet információik szerint a szolnoki diákok folytattak. A dezinformáció sikerességét tükröző táviratra október 31-én a szolnokiak a rádió hullámain adtak önérzetes választ: „ezúton adjuk hírül nektek, német barátaink, hogy Magyarországon a magyar nép nem ellenforradalmi elemek ellen, hanem a független, szabad, demokratikus Magyarországért harcol”. Mivel a szolnoki rádióállomás rövidhullámon külföldre propaganda műsorokat is sugárzott, elképzelhető, hogy az egyetemisták válasza eljutott az NDK rádióhallgatóihoz. 57

Egy másik, Szolnokon leadott rádióhír arról tudósított, hogy november 3-án délután egy lengyel, egy német és egy francia újságíró érkezett a Tisza-parti városba. Az újságírók meggyőződtek arról, hogy Szolnokot szovjet alakulatok vették körül és a Kilián repülőtiszti iskola repülőterét is szovjet páncélosok tartják sakkban. Hosszasan elbeszélgettek a megyei munkástanács tagjaival, akiktől többek között megkérdezték, hogy milyen politikai elképzeléseik vannak a jövőre vonatkozóan. „A forradalmi munkástanács tagjai egyöntetűen azt a választ adták, hogy nem hajlandók letérni a szocializmus építésének útjáról, természetesen a teljes függetlenség és semlegesség keretei között.”58

A visszarendeződés a közigazgatásban legelőször Szolnokon kezdődött meg. Kálmán István, a megyei pártbizottság első titkára már november 5-én közölte a megyei forradalmi munkástanács tagjaival, hogy a pártbizottság a régi államigazgatási szervek helyreállításáról és a forradalmi bizottságok működésének megszüntetéséről hozott határozatot. A megyei munkástanács tagjai ellenállás nélkül beszüntették a testület működését. Dancsi Józsefet, a munkástanács elnökét azonban négy nappal később, november 9-én a megyei pártbizottság hozzájárulásával a Szolnoki Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elnöki tisztségével bízták meg. Dancsit 1957. január 31-én mozdították el tisztségéből. Kálmán István és a szolnoki pártvezetőség november 4-én, akárcsak korábban, október 26-án, ismét 180 fokos fordulatot hajtott végre és már a forradalmi tanácsok működésének korlátozására vonatkozó kormány-határozat megjelenése előtt felszámolta a megye forradalmi tanácsát.

A Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága november 7-én rendkívüli ülésen jelentette ki, hogy Kádár János Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányának programjával mindenben egyetért és teljes mértékben támogatja annak megvalósítását. A Munkás-Paraszt Forradalmi Intézőbizottságnak átkeresztelt megyei tanács végrehajtó bizottságának tagjai közé azonban beválasztották Kablay Lajos helyőrségparancsnokot, Kurucz Józsefet, a munkástanács iparügyi biztosát, Vedrődi Gusztáv mezőgazdasági biztost, továbbá Mondok József és Németh Béla közlekedési biztosokat is, akik október 23-a előtt is tagjai voltak a megyei tanácsnak. Juhász Imréné megyei tanácselnököt és Zsemlye Ferenc tanácselnök helyettest, akiket az október 26-i népgyűlésen mondattak le, nem vették vissza állásukba. A többi vezető tanácsi funkcionáriusnak november 3-án kézbesített felmondólevelét hatálytalanították így ők ismét elfoglalhatták helyüket a megyei közigazgatásban. A megyei tanács forradalmi intézőbizottságának ideiglenes vezetésével Tóth Imre elnökhelyettest bízták meg.59

A megyei intézőbizottság utasítást adott a községeknek, járásoknak és városoknak, hogy végrehajtó bizottság helyett hasonlóképpen alakítsanak munkás-paraszt forradalmi intézőbizottságot. Erre általában nem került sor, de a megyei tanács végrehajtó bizottsága sem használta többé a forradalmi intézőbizottság elnevezést, tekintettel arra, hogy a kormány november 7-én rendeletet hozott a tanácsok végrehajtó bizottságai eredeti feladatkörének és jogainak visszaállításáról, továbbá intézkedett a megyei tanácsok mellé kormányösszekötők kinevezéséről.60

A megyeszékhellyel ellentétben vidéken a régi közigazgatási rendszer visszaállítása többnyire széles ellenállásba ütközött. Különösen a Tiszántúlon indult nehezen újra a végrehajtó bizottságok működése. A Tiszafüredi járásban még decemberben is csak négy községben lehetett tanácsülést tartani, noha egy megyei értekezleten a járási vezetők már november közepén utasítást kaptak arra, hogy a községekben tanácsüléseket kell szervezni. Tiszaderzsen a tanácsülés alatt 3-400 fős tömeg gyűlt össze botokkal és fejszékkel felfegyverkezve a tanácsháza udvarán és követelte a tanácstagok azonnali lemondását, amelyre a fenyegetés hatására sor is került: a tanácsülést feloszlatták. Tiszaigaron és Tiszafüreden a tanácstagok nagy része el sem mert menni a meghirdetett ülésre. Egyedül Nagyivánban sikerült a tanácsülést megtartani, ahol a forradalom idején is a régi vezetés tartotta kezében a hatalmat. A Törökszentmiklósi járáshoz tartozó Kengyelen a végrehajtó bizottság csak november végén kezdhette meg működését, amikor karhatalmisták erőszakkal zavarták el a forradalmi tanács tagjait a községházáról.61 A Kunszentmártoni járáshoz tartozó Öcsödön november 19-én a végrehajtó bizottság összehívását maga a községi forradalmi tanács kényszerítette ki, amelyen a vb-tagokon kívül a forradalmi tanács tagjai is részt vettek. Leszavazták a tanácselnököt, és helyére a forradalmi tanács elnökét választották a vb élére.62 A forradalmi tanácsok sok helyen zavartalanul működtek tovább.63

A helyi forradalmi szervek a fokozódó politikai nyomásnak novemberben még többnyire sikeresen ellenálltak és néhány esetben meg tudták akadályozni, hogy a leváltott funkcionáriusok ismét elfoglalják állásaikat. A Tiszafüredi Nemzeti Tanács 1956. november 23-án ülést tartott és éppen a kormány utasítására hivatkozva tiltakozott a járási tanács elnökhelyettesének visszahelyezése ellen. A kormányutasítás ugyanis kimondta, hogy akit a nép nem akar megtartani eddigi hivatalában, az menjen vissza a termelőmunkába. 64 Gyökeres változást a forradalmi tanácsok és a végrehajtó bizottságok erőviszonyában csak a kormány december 8-án megjelent 17/1956. sz. határozata hozott, amely a forradalmi bizottságokat, illetve tanácsokat feloszlatta és elrendelte, hogy a forradalmi bizottságok által eltávolított vezetők térjenek vissza munkahelyeikre. A tanácsok végrehajtó bizottságainak tagjai sok helyen csupán december végétől mertek részt venni a végrehajtó bizottság ülésein. Ekkorra már a karhatalom hozzákezdett a lakosság megfélemlítéséhez.65

1957. január végétől felgyorsult a Rákosi-rendszer menesztett funkcionáriusainak visszahelyezése és ezzel a restauráció a közélet minden szférájában. 1956. október 23-a után, 228 tanácsi vezető közül 126 vb-elnököt, elnökhelyettest és titkárt távolítottak el állásából, vagy mondattak le a forradalmi gyűléseken. Március 15-ig közülük 56-an visszakerültek eredeti állásukba. A megyei tanács végrehajtó bizottságának és a járási tanácsok végrehajtó bizottságainak elnökeit nem helyezték vissza, de az elnökhelyettesek nagy része ismét elfoglalhatta állását. Az eltávolított négy városi vb-elnökből kettő, a 65 községi vb-elnökből 36 került vissza. Ugyanakkor a tanácsi apparátus létszámát jelentősen, 2108 főről 1735 főre csökkentették. Elsősorban a politikai szempontokat vették figyelembe és a létszámapasztást a forradalomban exponált tisztviselők eltávolítására használták fel, de a szakmailag leggyengébb dolgozókat is elbocsájtották, vagy más területre, alacsonyabb beosztásba helyezték. Egyidejűleg nagyarányú tisztogatást hajtottak végre a választott tanácstagok között. Kuti György, megyei tanácsi vb-titkár 1957. április 11-én összeállított jelentése szerint 143 olyan tanácstagot tartottak számon a megyében, aki „az ellenforradalom során kompromittálta magát” és ügyüket az összeférhetetlenségi bizottság elé utalták.66 Május közepéig összesen 168 tanácstagot hívtak vissza, közülük azonban csak 75 személy esetében indokolták a döntést egyértelműen a forradalomban való részvétellel.67

A megyei tanács végrehajtó bizottságának 1957. január 21-i ülésén a forradalom időszakában lemondatott Juhász Imréné vb-elnök és Zsemlye Ferenc vb-elnökhelyettes visszahívásáról hoztak határozatot, vagyis jóváhagyták eltávolításukat az apparátus éléről. Március 12-én új döntést hoztak és Zsemlyét visszahelyezték korábbi funkciójába. Juhászné vb-elnöki státuszának visszaállítását is kezdeményezték, ám megromlott egészségi állapotára és családi körülményeire hivatkozva maga kérte, hogy tekintsenek el ettől.68 A levéltári dokumentumokból nem derül ki a szélsőségesen balos nézeteiről ismert Juhász Imréné döntésének oka. Sértette talán az önérzetét, hogy éppen azok akarták funkciójába visszahelyeztetni, akik nem sokkal előbb még visszahívását hagyták jóvá? Vagy inkább a február közepén történt ügyészi kinevezése miatt nem vállalta a megyei tanács elnökségét újra? Ugyanis mint járási, majd júliustól megyei ügyész a forradalom résztvevőivel szemben könyörtelen fellépést tanúsított. Juhászné országgyűlési képviselői mandátumát továbbra is megőrizte. Az 1957. június 3-án elhangzott parlamenti hozzászólásában az ügyészek és bírák liberalizmusát példákkal alátámasztva ostorozta, s a dolgozók kérésére hivatkozva követelte, hogy a megyei bíróságok mellé minél előbb szervezzék meg a népbírósági tanácsokat.69

A Szolnok Megyei Tanács választott tagjai közül nyolc személyt zártak ki az 1956-os őszi eseményekkel kapcsolatosan, s közöttük olyanokat is, akik a forradalom eseményeiben közvetlenül nem vettek részt. Kaposvári Gyula múzeum-igazgatót azért távolították el a testületből, mert a november 4-e utáni napokban erélyesen és sikeresen lépett fel a volt ávósok által őrizetbe vettek szabadon bocsájtása érdekében. Talán érdemes a kor szellemét jól tükröző indoklást szó szerint idézni: „ /Kaposvári Gyula/ ...mentőakciót indított többi társával a letartóztatott fasiszták kiszabadítására és mozgósította Dancsival, Kun Elekkel és még több hasonszőrű társával az embereket arra, hogy követeljék a fasiszták szabadon bocsájtását.” Várdai Jánosné tanácstagot pedig csupán házastársa tevékenysége miatt távolították el a megyei tanács tagjainak sorából, mivel a férj a törökszentmiklósi Barnevál munkástanácsának elnöke volt. 70 A megyei tanács tagjainak és tisztviselőinek átvilágítása egészen júniusig folytatódott. Ebben elsősorban Zsemlye Ferenc, a visszahelyezett vb-elnökhelyettes és Juhász Imréné játszott kezdeményező szerepet, ez utóbbi vb-tag minőségében. Bejelentésük alapján a vb Papp Rózsa TÜK71-vezető, dr. Nagy Dezső megyei állatorvos, Vágási Kálmán agronómus, Závodszki Sándor sport-előadó ellen fegyelmi vizsgálatot indított.72 Koltai Józsefet, a megyei tanács munkaügyi osztályának vezetőjét ellenforradalmi tevékenység miatt elbocsájtották, ám a Minisztertanács Titkársága enyhítette büntetését, de az alacsonyabb beosztás helyett, inkább máshol vállalt munkát. Sós József, a Kunszentmártoni Járási Tanács vb-elnöke önként mondott le tisztségéről, Sipos Istvánt, a Törökszentmiklósi Városi Tanács megbízott vb-elnökét viszont a megyei tanács végrehajtó bizottsága elbocsájtotta állásából.73 Valamennyiük ellen ellenforradalmi tevékenységükre hivatkozva indult meg a vizsgálat, jóllehet az őszi eseményekben Sipos kivételével csak passzív szerepet töltöttek be. A káderlapok és egyéb személyi iratok kiadása, vagy belépésük a tanácsokon belül alakult forradalmi bizottságokba súlyos fegyelmi vétségnek számított.74 A forradalomban való részvétel miatt, 1957. május közepéig 19 községi vb-elnököt és 14 vb-titkárt váltottak le.75

Jó félévvel a Kádár-kormány hatalomra kerülése után már a közigazgatás minden szintjét megbízható káderek töltötték meg és tömegesen folytak a bírósági eljárások a forradalmi tanácsok vezetőivel és meghatározó tagjaival szemben. Különösen súlyos büntetésre, olykor 10-15 évre ítélték azokat, akik a Kádár-kormány rendeletével szembeszegülve a forradalmi közigazgatási szerveket november 4-e után nem oszlatták fel és a tanácsi igazgatás visszaállítását gátolni igyekeztek. A Kunhegyesi és a Kunszentmártoni járás forradalmi vezetőit népbíróság elé állították, de a Tiszafüredi járás tisztségviselőire is szigorú ítéleteket szabtak ki. A bíróságoknak nem az igazságszolgáltatás, hanem a megtorlás és megfélemlítés volt a céljuk. Ezt bizonyítja, hogy abban az esetben, ha a forradalmi tanács vezetője emigrált, mint például Mezőtúron és Kunhegyesen a tanács elnök-helyettesét, vagy valamelyik tagját ítélték aránytalanul súlyos büntetésre.

Kiadványunkban a megyei, járási, városi és községi forradalmi szervek vezetőinek adatait tüntettük fel. Az elnökök, elnök-helyettesek, titkárok és különleges megbízást teljesített személyek nevét vettük fel. Néhány esetben azokat is szerepeltettük, akik kiemelt funkciót nem viseltek ugyan, de a testületekben meghatározó személyiségeknek számítottak. A nemzetőr-parancsnokokat csak akkor neveztük meg, ha egyúttal a forradalmi tanácsoknak is tagjai voltak. Adataink Szolnok megye BM-monográfiájából és operatív dossziéiból származnak, amelyek eredeti példányai az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában találhatók.76 

Előző
Következő
 

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza
 1. MOLNÁR János: A politikai struktúra változásai 1956 őszén Magyarországon. In: Párttörténeti Közlemények, 1988. 102. p.

 2. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 3. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 4. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 5. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 6. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 7. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 1. fcs. 1956. 4. ő. e. Kádár János üzenetét 1969. október 30-án, Kádár szolnoki látogatásán felolvasták, természetesen Nagy Imre aláírásának elhallgatásával.

 8. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.; Interjú Kocsár Józseffel (a továbbiakban Kocsár-interjú). Készítette Ferenczy Erika, 1992-ben. OHA, 373. sz. (Továbbiakban: 373.)

 9. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 10. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 11. MNL JNSZML XXV. 9/a. 1. f. 2. fcs. 1957. 3. ő. e.

 12. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1957.

 13. ÁBTL V-150376/.

 14. MNL JNSZML XXXV. 1. f. 2. fcs. 1957. 31. ő. e.

 15. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 16. JÁROMI  J. 1995. 79. p.

 17. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1956.

 18. MNL PML XXV. 2/b. B. 1912/1956.

 19. Kocsár-interjú, OHA, 373.

 20. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 1. fcs. 1956. 19. ő. e. 1956. október 31.

 21. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 1. fcs. 1956. 19. ő. e. 1956. november 3.

 22. MNL JNSZML XXIII. 2. Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyve, 1956/155.

 23. Szabad Nép, 1956. november 9.

 24. MNL JNSZML XXIII. 328. Tiszafüredi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága. Titkárság. Titkos ügykezelésű iratok, 006/1957.; XXIII. 4. 0019/1957.

 25. MNL JNSZML XXIII. 328. Tiszafüredi Járási Tanács Végrehajtó Bizottsága. Titkárság. Titkos ügykezelésű iratok, 006/1957.; XXIII. 4. 0019/1957.

 26. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 27. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 28. MNL JNSZML XXXV. 61. f. 8. fcs. 1956. 3. ő. e.

 29. MNL JNSZML XXIII. 4. c. 0019/1957.

 30. MNL JNSZML XXIII. 4. b. 4/1957.

 31. MNL JNSZML XXIII. 2. 1957. jan. 29-i vb-ülés 31/7/ sz. hat.; 1957. márc. 12-i vb-ülés 59. sz. hat.. – XXIII. 1. a. 1957. márc. 29-i tanácsülés 3. sz. hat.

 32. Tiszavidék, 1957. június 5.

 33. MNL JNSZML XXIII. 1. a. 1957. márc. 29-i tanácsülés 2/1957. sz. hat.

 34. TÜK: Titkos ügykezelésű iratok

 35. MNL JNSZML XXIII.. 2. 1957. ápr. 23-i vb-ülés 100/3/1957. sz. hat.

 36. Sipos István 1956-ban a Jászberényi Járási Tanács elnöke volt, csak a forradalom leverése után lett a Törökszentmiklósi Járási Tanács megbízott elnöke.

 37. MNL JNSZML XXIII. 1. a. 1957. jún. 28-i tanácsülés 23. sz. hat.

 38. MNL JNSZML XXIII. 4. b. 4/1957.

 39. ÁBTL. V – 150376 (146/K.) - O – 17702 (3. 1. 5.)